การ Intersects โดยใช้ PostgreSQL/PostGIS

การ Intersects ด้วยคำสั่งใน PostGIS ผมได้ยกตัวอย่างโดยการใช้ข้อมูลจุด (point) กับข้อมูลพื้นที่ปิด (polygon) ซึ่งถ้าไม่คิดอะไรมากเราก็สามารถใช้เครื่องมือ Advertisements